Version: 12-03-2019

Indholdsfortegnelse 

1. Generelt om Storcenter Nords behandling af persondata

1.1 Privatlivspolitikkens omfang

1.2 Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

1.3 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

1.4 Databehandling sker på oplyst grundlag

1.5 Data vi behandler om dig

1.6 Formålet med behandling af dine persondata

1.7 Udelukkende behandling af relevante data

1.8 Udelukkende behandling af nødvendige data

1.9 Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

1.10 Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

1.11 Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

1.12 Sletning af unødvendige persondata

1.13 Beskyttelse af persondata

1.14 Cookies

1.15 Overførsel og videregivelse af persondata

1.16 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

2. Specifikke privatlivspolitikker

2.1 Privatlivspolitik for nyhedsbreve og anden markedsføring fra fysiske butikker

2.2 Privatlivspolitik for Sociale Medier

2.3 Privatlivspolitik for TV-overvågning i Salling Groups butikker

3. Dine rettigheder

3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

3.3 Ret til sletning og tilbagekaldelse af samtykke

3.4 Ret til begrænsning af behandling

3.5 Ret til indsigelse

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

3.7 Klage til Datatilsynet

4. Handelsbetingelser for køb af elektroniske gavekort

Privatlivspolitik for Storcenter Nord 

1. Generelt om Storcenter Nords behandling af persondata

1.1 Privatlivspolitikkens omfang

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata. Det gælder uanset, om du er kunde hos os, leverandør, eller anden form for samarbejdspartner. 

Privatlivspolitikken indeholder i afsnit 1 en overordnet beskrivelse af Storcenter Nords behandling af persondata. De efterfølgende afsnit beskriver vores persondatabehandling indenfor en række specifikke områder. I privatlivspolitikkens sidste afsnit kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Udover denne privatlivspolitik vil du også kunne læse om vores behandling af persondata i betingelserne for de konkurrencer og events vi måtte afholde. For så vidt angår vores hjemmesidens brug af cookies, henviser vi også til cookiepolitikken.

1.2 Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.  

1.3 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Storcenter Nord er dataansvarlig for hjemmesiden storcenternord.dk.

Kontaktoplysninger:

Storcenter Nord er dataansvarlig for www.storcenternord.dk

1.4 Databehandling sker på oplyst grundlag

Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen.

Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen.

1.5 Data vi behandler om dig

Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:

 • Brug af vores hjemmeside
 • Brug af Storcenter Nords app
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
 • Henvendelser til kundeservice pr. telefon eller via vores hjemmeside
 • Deltagelse i konkurrencer, events og lignede
 • Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
 • Kontaktoplysninger på medarbejdere hos leverandører
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
 • Persondata, herunder kontaktoplysninger, i mails til vores medarbejdere
 • Bruger- og klikadfærd, der indsamles via cookies i forbindelse med din brug af vores hjemmesider, eller via visse af vores nyhedsbreve og markedsføringsmails
 • Video- eller fotooptagelser i forbindelse med TV-overvågning.

1.6 Formålet med behandling af dine persondata

Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:

 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Administration af din relation til os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
 • Drift og optimering af vores hjemmeside og Storcenter Nord app (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
 • Kundeservice og generel kommunikation med os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
 • Administration af leverandørforhold
 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra os eller en af vores samarbejdspartnere (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

1.7 Udelukkende behandling af relevante data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.  

1.8 Udelukkende behandling af nødvendige data

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

1.9 Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:

 • Behandling af persondata på baggrund af cookies, når du besøger vores hjemmeside
 • Oprettelse af brugerprofiler på Storcenter Nord app
 • Deltagelse i konkurrencer, events og lign.
 • Udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve

1.10 Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

De følgende punkter udgør ikke en udtømmende oplistning af tilfælde, hvor vi baserer vores behandling på andre grundlag end samtykke. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken.

1.10.1 Brug af en af vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, vil du blive bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik og cookiepolitikken.

Derudover anvender vores hjemmesider nødvendige cookies, der placeres uden dit samtykke i overensstemmelse med lovgivningen om cookies og med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(f).

1.10.2 Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f). Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du i forbindelse med vores svar modtage en henvisning til vores privatlivspolitik.

1.10.3 Henvendelser til kundeservice

Pr. telefon:

 • Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, og vi henviser til privatlivspolitikken på vores kundeservice-side, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f).

Via af vores hjemmeside eller sociale medier:

 • Du bliver bedt om at acceptere eller bliver henvist til vores privatlivspolitik for kundeservice, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)(c)(f).

Se også pkt. 2.4 om kundeservice.

1.11 Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata. 

Du kan i pkt. 3 om dine rettigheder læse mere om, hvad du gør, hvis der sker relevante ændringer relateret til dine persondata.

1.12 Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Vi har vurderet et behov for følgende opbevaringsperioder, der dog ikke udgør en udtømmende liste. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken.

1.12.1 Ved besøg på vores hjemmeside

Vi henviser til afsnittene for hjemmesiden samt afsnittet om cookies, hvor du kan læse mere om de konkrete opbevaringsperioder for data indsamlet via cookies. 

1.12.2 Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Henvendelser pr. mail direkte til en af vores medarbejdere, eller som videresendes af en af vores samarbejdspartnere til en af vores medarbejdere, og som vedrører os, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen, herunder om mailen falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit.

Henvendelser pr. mail til en af vores medarbejdere, der ikke vedrører Storcenter Nord, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver medarbejderen anledning til at foretage sig yderligere.

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen eller hjemmel hertil.

1.12.3 Oprettelse af brugerprofiler i Storcenter Nord app

Vi henviser til privatlivspolitikken for Storcenter Nord app´en. 

1.12.4 Konkurrencer, events, loyalitetsprogrammer og lign.

Vi opbevarer dine persondata indsamlet i forbindelse med konkurrencer, events, loyalitetsprogrammer og lign. (fx en kundeklub), så længe der er et formål med opbevaringen.

Eksempelvis vil opbevaringsperioden for en konkurrence typisk være indtil vinderen er annonceret, og for events, indtil eventet er gennemført. 

Du kan finde nærmere information om den konkrete opbevaringsperiode i privatlivspolitikken for konkurrencen/eventet/loyalitetsprogrammet mv.

1.12.5 Udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring

Hvis du har samtykket i at modtage nyhedsbreve eller anden markedsføring, vil vi opbevare dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføring, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer vi dine oplysninger indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Se også pkt. 2.1 om privatlivspolitik for nyhedsbreve og anden markedsføring.

1.12.6 Cookies

I forhold til sletning af persondata indsamlet via cookies henviser vi til afsnittet om cookies.

1.13 Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata.

Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Datatilsynet vil ligeledes blive orienteret ved sikkerhedsbrud i henhold til lovgivningen.

1.14 Cookies

1.14.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi anvender cookies for at få vores hjemmeside til at fungere og for at gøre den lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. til at genkende din computer eller andet terminaludstyr, og med at få overblik over dine besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold. 

Vi kan også i visse tilfælde anvende cookies til at tracke din adfærd på hjemmesiden med henblik på at målrette markedsføring og annoncer på vores eller vores samarbejdspartneres hjemmesider, eller via mail, hvor du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller anden modtagelse af markedsføring fra os. Læs mere herom i pkt. 2.1.

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesides anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på hjemmesiden.

1.14.2 Data vi behandler om dig på baggrund af cookies

Det vil fremgå af cookiepolitikken på hjemmesiden, om sidens cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer
 • tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner
1.14.3 Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata på baggrund af forskellige typer af cookies til nedenstående formål:

Nødvendige cookies:

 • Grundlæggende funktioner på hjemmesiden, så hjemmesiden virker og bliver vist korrekt i din internetbrowser

Funktionelle, Statistik og Marketing cookies:

 • Site analytics-cookies anvendes til tracking af, hvilke sider der besøges
 • Social media-cookies anvendes til at dele / ”like” produkter
 • Profilering / Personaliserings-cookies anvendes til at målrette indhold på siden til den besøgende
 • Marketing-cookies anvendes til at promovere relevante produkter

Du kan læse mere om behandlingen af oplysninger, herunder persondata, og formålet med hver enkelt cookie i cookiepolitikken på hjemmesiden samt i pkt. 1.14.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Indsamling og behandling af persondata på baggrund af Nødvendige cookies foretages med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(f), da indsamlingen er nødvendig for at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, og da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies. Du kan derfor ikke fravælge placeringen af disse cookies, men du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på hjemmesiden.
 • Indsamling og behandling af persondata via Funktionelle, Statistiske og Marketing cookies foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(a) og 6(f), da indsamlingen sker henholdsvis på baggrund af dit samtykke til den pågældende cookiepolitik til vores placering af cookies, og dermed behandling af persondata, samt ud fra vores legitime interesse i at kunne optimere hjemmesidernes funktioner, informationer og layout til gavn for dig. 
1.14.4 Sletning af persondata indsamlet via cookies

Vi henviser til cookiepolitikken for hjemmesiden.

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata via cookies er opfyldt, vil dine persondata blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Hvor det er anført, at vi videregiver persondata indsamlet via cookies på vores hjemmeside til tredjemand, henviser vi til sletningspolitikken/retention policy i privatlivspolitikken eller tilsvarende politik hos den modtagende tredjemand.

1.14.5 Videregivelse af persondata indsamlet via cookies og overførsel heraf til tredjelande

I forhold til videregivelse af persondata, herunder overførsel til modtagere i tredjelande, på baggrund af cookies henviser vi til pkt. 1.16.1

1.15 Overførsel og videregivelse af persondata

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, fx IT leverandører som led i drift og support af vores hjemmeside og systemer
 • Koncernselskaber
 • Leverandører af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af cookies (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies i cookiepolitikkerne på hjemmesiden, i underafsnittene i denne politik for hjemmesiden og i pkt. 1.16.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

1.16 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

1.16.1.1 Generelt

Vi videregiver persondata på baggrund af cookies til en række modtagere uden for EU og EØS. Læs mere herom i de enkelte afsnit nedenfor, hvor en række af vores hjemmeside og produkter er mere specifikt beskrevet, og i cookiepolitikken for hjemmesiden.

Herudover indsamler vi på hjemmesiden data via cookies om din adfærd på hjemmesiden, som vi videregiver til leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring.

Produkter der anvendes til målretning af markedsføring kan eksempelvis være Google Analytics, Adobe Analytics og Facebook Pixel.

Du kan se i cookiepolitikken for hjemmesiden

Modtagere af data er:

 • Google Analytics --> Google LLC
 • Adobe Analytics --> Adobe Systems Incorporated
 • Facebook Pixel --> Facebook Inc

Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Du kan læse mere om overførselsgrundlag på Datatilsynets hjemmeside.

De indsamlede data er isoleret set anonymiserede, men hvis du har en Facebook profil vil Facebook kunne sammenstille oplysningerne med din profil, hvorved Facebook vil kunne identificere dig. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for din Facebook profil og Facebooks øvrige politikker.

Din IP adresse videregives i forbindelse med transmission af den indsamlede data om dig til Adobe og Google, hvorfor dit terminaludstyr og dermed potentielt dig, kan identificeres. IP adressen anvender Adobe og Google som et nødvendigt led i datatransmissionen og sletter derfor IP adressen straks efter transmissionens gennemførelse, hvorefter den indsamlede data om din adfærd er anonymiseret. Storcenter Nords har ikke adgang til din IP adresse som led i brugen af Adobe Analytics og Google Analytics.

1.16.1.2 Særligt om Facebook Pixel

Vores anvendelse af Facebook Pixel på vores hjemmeside indebærer, at Facebook indsamler følgende oplysninger:

 • HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der sendes mellem en browser og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og enhed.
 • Pixelspecifikke data – Omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
 • Data om klik på knap – Omfatter alle klik på knapper fra websitebesøgende, etiketterne på knapperne og alle besøgte sider som følge af klik på knapperne. Omfatter desuden feltnavne i websiteformular, f.eks. ‘e-mail’, ‘adresse’, ‘antal’ til køb af et produkt eller en tjeneste. Vi registrerer ikke formularfeltværdier, medmindre du inkluderer dem som en del af avanceret matchning eller valgfrie værdier.
 • Sidemetadata – Omfatter sidebeskrivelser, tags og søgeord. Dette er de samme data, som oftest bruges af søgeprogrammer og andre webtjenester til rangering af sider.

Vi henviser også til www.facebook.com for yderligere information om Facebook Pixel.

1.16.2 Overførsel til modtagere i tredjelande, der ikke sker via cookies  

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, uden at dette sker via cookies, fx når du deltager i en konkurrence eller et event. Du kan finde en liste over modtagere af persondata uden for EU og EØS, der ikke sker via cookies, samt grundlaget for overførslen i konkurrencebetingelserne og i betingelserne for det pågældende event.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
 • Microsoft Corporation - Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
 • Microsoft Corporation - USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. 
 • Microsoft Corporation - Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

2. Specifikke privatlivspolitikker

2.1 Privatlivspolitik for nyhedsbreve og anden markedsføring fra fysiske butikker

I det følgende omtaler vi alle typer af nyhedsbreve og anden markedsføring under samlebetegnelsen ”markedsføring”.

2.1.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.1.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Fremsendelse af markedsføring, fx via mails med nyheder, kampagner, tilbud, samt oplysninger om konkurrencer og events
 • Administration af din relation til os som tilmeldt
 • Udsendelse af servicemeddelelser
 • Personalisering (profilering) af vores markedsføring og hjemmeside til dig, herunder på baggrund af din klikadfærd i forhold til de modtagne markedsføring ved hjælp af cookies.
 • Statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til modtagelse af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din tilmelding, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til profilering, jf. databeskyttelseslovens art. 6(a) og 22, stk. 2(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmesider, til personalisering af vores markedsføring og hjemmeside til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f). Se også pkt. 1.14 om cookies.
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
2.1.3 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring
 • Fødselsdato på dine børn for så vidt angår markedsføring, hvor indholdet følger dit barns alder

2.1.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine persondata til behandling hos vores leverandør af IT-systemet til håndtering af vores udsendelse af markedsføring.

2.1.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi anvender databehandlere i form af leverandører af IT systemer til håndtering af udsendelse af markedsføring. I den forbindelse overfører vi visse af dine persondata indsamlet i forbindelse med vores udsendelse af markedsføring, herunder via cookies på vores hjemmeside, til følgende modtagere i tredjelande:

 • Heroku, Inc (Salesforce) - USA
 • Google LLC - USA
 • Compose/International Business Machines Corporation (IBM) – USA

Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

 • Gigya, Inc – USA

Overførselsgrundlaget erEU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. 

Derudover henviser vi til pkt. 1.16.1 om overførsel til tredjelande via cookies.

2.1.5 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af markedsføring, og de oplysninger vi har indsamlet via din klikadfærd i forhold til den modtagne markedsføring og via cookies på baggrund af dine besøg på vores hjemmeside.

2.1.6 Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst udsendt markedsføring fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.

2.1.7 Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores markedsføring til dig på baggrund af de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til modtagelse af markedsføring og din adfærd på vores hjemmeside.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod direkte markedsføring, hvorefter vi ophører med at behandle dine persondata som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

2.1.8 Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

2.1.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.2 Privatlivspolitik for Sociale Medier

Vi anvender de sociale medier (”SoMe”) som fremgår af underpunkterne nedenfor.

2.2.1 Brug af din profil på socialt medie til login på vores sider

I vores Storcenter Nord app har du mulighed for at oprette en profil og efterfølgende logge ind uden afgivelse og brug af et brugernavn og en adgangskode for den pågældende side, men i stedet ved at benytte dit log-ind fra Facebook. 

Hvis du vælger at anvende din SoMe profil til at logge ind på en profil på vores app bliver du bedt om at acceptere, at vi modtager dit navn, køn, profilbillede og e-mailadresse fra det pågældende SoMe.

Selve autentificeringen af dig via din SoMe-profil indebærer ikke deling af din adgangskode til din SoMe-profil, men sker ved hjælp af et unikt identifikationsnummer, dit navn og din e-mail tilknyttet din SoMe-profil, som SoMe udbyderen automatisk via en protokol sender til vores sides log ind funktion ligesom, hvis du havde indtastet oplysningerne selv.

I det omfang SoMe anvendes til login accepterer du, at vi videregiver adfærdsoplysninger til SoMe udbyderen i form af kald til SoMe tjenesten, når du logger ind.

Du kan også læse mere om brug af dine SoMe-profiler til log ind på andre hjemmesider generelt, på SoMe-udbydernes hjemmesider.

2.2.2 Privatlivspolitik for Facebook og Instagram, Twitter og LinkedIn

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med de sociale medier vi bruger.

Der vil blive linket direkte hertil fra det pågældende sociale medie, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder i forbindelse med din brug af vores sider mv., der er baseret på eller anvender det pågældende sociale medies platform.

I forhold til behandling af persondata som følge af, at du har oprettet og anvender en profil på SoMe, henviser vi til de respektive udbyderes betingelser herfor.

2.2.2.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.2.2.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Tilbyde anvendelse af din Facebook profil til login på vores app.
 • Besvare dine henvendelser til os via SoMe kommunikationsværktøjer, fx private beskeder, herunder via vores kundeservice.
 • Afholdelse af konkurrencer og offentliggørelse af brugerindhold via SoMe
 • Personalisering af markedsføring, herunder nyhedsbreve, og vores hjemmeside til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies. Se også pkt. 2.1.8.
 • Intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, herunder udarbejdelse af statistik

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Vores legitime interesse i at overlade dit brugernavn og din tilknyttede e-mail på vores app til SoMe, hvor du anvender SoMe til login, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser til os via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til deltagelse i en af vores konkurrencer via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Dit samtykke til, og vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies placeret af Facebook og Instagram, til optimering af vores annoncering, hjemmesider og mails med markedsføring, nyheder mv. til dig (profilering), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a), (f) og art. 22, stk. 2(c).
 • Opfyldelse retlige forpligtelser, fx som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Vores legitime interesse i at udarbejde intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
2.2.2.3 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Ved login via SoMe vores app: De profiloplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige for os på det pågældende SoMe, fx navn, kontaktoplysninger, dine venner/forbindelser (afhænger af dine privatlivsindstillinger på den respektive SoMe platform).
 • Din adfærd på voresside, grupper og begivenheder, fx din interaktion med os og andre, herunder dine kommentarer, beskeder, opslag og deling af indhold i øvrigt, samt dine klik på annoncer og funktioner, herunder ’synes godt om’/”like”, valg om at følge, valg af interesser, deling af sider mv.
 • De oplysninger, som du afgiver i dine beskeder, kommentarer eller opslag enten direkte til os eller offentligt på siden, gruppen eller begivenheden,
 • Hvis du er skrevet op til modtagelse af markedsføring, herunder vores nyhedsbreve, sender vi din e-mail til Facebook/Instagram med henblik på at målrette markedsføring på Facebook og Instagram. Vi henviser også til pkt. 2.1.
 • De billeder og videoer, der indeholder persondata, som du måtte sende til os eller dele på vores sider, grupper eller begivenheder på SoMe
 • Oplysninger om dig, som deles af andre brugere på vores sider, grupper og begivenheder på SoMe
2.2.2.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine persondata til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer, som vi bruger til at administrere vores SoMesider, grupper og begivenheder, og profiler.

2.2.2.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Videregivelse som følge af, at vi anvender SoMe:

 • Vi videregiver dit brugernavn og din tilknyttede e-mail til Facebook Inc., hvis du anvender din Facebook profil til at logge ind på en af vores app. I denne sammenhæng er den respektive SoMe udbyder databehandler for os.
 • De forskellige udbydere indsamler endvidere persondata i form af din adfærd på vores SoMe sider mv., og vil kunne sammenstille oplysningerne med din SoMe profil, hvorved de respektive SoMe udbydere vil kunne identificere dig. I denne sammenhæng er de enkelte udbydere selvstændig dataansvarlig for visse data og for andre, har SoMe udbyderen et delt dataansvar med os. Vi henviser derfor også til  privatlivspolitikken for den pågældende SoMe udbyder for din profil og deres øvrige politikker for brug af platformene.

Overførselsgrundlag for SoMe platform udbyderne:

 • Facebook Inc. – USA

o    Certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland) kan efter omstændighederne overføre de persondata, som de indsamler om din adfærd på vores LinkedIn sider til USA og Singapore på følgende overførselsgrundlag:

o    EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46,

o    Certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45

 • Twitter, Inc. – USA

o    Certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

2.2.2.6 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med din brug af vores sider, grupper og begivenheder på Facebook og LinkedIn, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies placeret af SoMe udbydere. I forhold til Facebooks og Instagrams placering af cookies henviser vi til de enkelte platformes persondatapolitikker, cookiepolitikker og. lign.

Se også pkt. 1.14 om vores placering af cookies relateret til SoMe og pkt. 2.2.2.8 om profilering.

2.2.2.7 Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata i form af posts, beskeder, likes, billeder og lign. via vores SoMe sider eller et af vores opslag, indtil du vælger at slette disse. Private beskeder opbevares så længe der er et formål hermed, fx i forbindelse med kundeservice.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram sider via cookies, herunder på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, henviser vi til pkt. 1.14 om cookies og pkt. 2 om markedsføring.

2.2.2.8 Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering og markedsføring til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook og Instagram sider, grupper og begivenheder, sammenholdt med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse brug af vores app og vores hjemmesiden uden for Facebook og Instagram, samt ved tilmelding til vores nyhedsbreve, anden modtagelse af markedsføring eller en af vores kundeklubber.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram sider via cookies på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, herunder vores nyhedsbrev, henviser vi til punkt 2 om markedsføring.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Vi profilerer dig for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter på Facebook, vores øvrige sociale meder, app, nyhedsbreve, og hjemmeside.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering og markedsføring, hvorefter vi ophører hermed og sletter de indsamlede data om dig.

2.2.2.9   Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.3 Privatlivspolitik for TV-overvågning i Salling Groups butikker

2.3.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.3.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet er præventivt at bekæmpe kriminalitet og at sikre virksomhedens medarbejdere, kunder, værdier og aktiver. Optagelserne kan endvidere blive anvendt ved opklaring af eventuelle kundeklager og tvister m.v., samt driftsoptimering.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Det juridiske grundlag for vores TV-Overvågning er: Lov om TV-Overvågning. Vi henviser til Lov om TV-Overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007.
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6(d) og (f), art. 9(f).
2.3.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af billeder og video sekvenser uden lyd optaget i centeret.
 • I særlige tilfælde kan følsomme personoplysninger blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser, som sker i overvågede områder.
2.3.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. det vagtfirma, som forestår overvågning, samt eksterne IT-leverandører, som led i drift og support.
 • Advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det herunder Politiet.
2.3.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Data er ikke fysisk overført til tredje lande, men i visse tilfælde er personoplysninger tilgængelige for databehandlere udenfor EU og EØS i forbindelse med support af IT-systemer.

Overførselsgrundlaget EU-standardkontraktbestemmelser jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. 

2.3.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

TV-overvågning fra centeret hvor der drives erhvervsvirksomhed og hvor vi har rådighed over området.

2.3.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Såfremt området er overvåget, bliver videooptagelserne opbevaret i henhold til lov om TV-Overvågning. Optagelserne opbevares som standard i maksimalt 21-30 dage, og bliver automatisk slettet rettidigt.

I forbindelse med indsigtsanmodninger og konkrete sager opbevares oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde indsigtsanmodningen, eller så længe det er nødvendigt af hensyn til den konkrete sag.

2.3.8 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der forekommer ikke automatiske afgørelser eller profilering i forbindelse med TV-overvågning.

2.3.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.4 Privatlivspolitik for Kundeservice

2.4.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.4.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundeservice herunder men ikke begrænset til besvarelse af forespørgsler omhandlende køb, reklamationer, klager, servicemeddelelser, sortiment, aktiviteter og produkter,
 • Besvarelse af anmodninger i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt sikre at du får mulighed for at udøve dine rettigheder i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR), og til vores administration og dokumentation heraf.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c), fx databeskyttelsesforordningen, købe- eller bogføringsloven
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde en kontrakt og forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b), fx dit køb via webshops
 • Dit samtykke hvor dette kræves, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Storcenter Nords legitime interesse i fx at kunne tilbyde kundeservice til kunderne, indsamle statistiske oplysninger til at forbedre vores kundeløsninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
2.4.3 Kategorier af personoplysninger

Vi  kan bl.a. behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, afhængigt af den konkrete forespørgsel:

Almindelige personoplysninger i form af:

 • Navn, adresse,
 • E-mail, telefonnummer,
 • Kundeklage, reklamation, ris og ros,
 • Profiloplysninger og betalingsoplysninger
 • Præferencer, oplysninger om adfærd,
 • Personoplysninger fra Salling Groups systemer i relation til konkrete GDPR forespørgsler afhængigt af de data vi har registreret om den konkrete forbruger
2.4.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Storcenter Nord deler dine personoplysninger i forbindelse med kundeservice og GDPR anmodninger med vores databehandlere herunder:

 • Koncernselskaber
 • Eksterne IT-leverandører, fx som led i drift og support ift. vores hjemmesider
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, fx transport, levering af varer fra webshop
 • Leverandører af cookietjenester til hjemmesiderne (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies på vores hjemmesider i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

Salling Group videregiver ikke dine personoplysninger til andre i forbindelse med behandlingen af din anmodning i relation til GDPR.

2.4.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

2.4.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

De persondata der behandles i forbindelse med at du indsender din anmodning til os.

De persondata du modtager retur i forbindelse med en evt. GDPR forespørgsel kan stamme fra andre end dig selv. Er det tilfældet er du blevet orienteret herom. 

2.4.7 Opbevaring ved GDPR henvendelser

Salling Group opbevarer data omkring din GDPR anmodning indtil denne er ekspederet og vi sletter din anmodning 14 dage efter at anmodningen er håndteret og afsluttet. 

Verificerer du ikke din e-mail indenfor 7 dage fra du har modtaget anmodning om verificering heraf vil din anmodning blive slettet.

2.4.8 Opbevaring ved henvendelser til kundeservice

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen.

Opbevaringsperioden kan afhænge af henvendelsens karakter, herunder om oplysningerne opbevares som led i en reklamationssag, anvendelse af en produktgaranti, eller på andet retligt eller kontraktmæssigt grundlag.

2.4.9 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering i forbindelse med din anmodning. 

3. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, og er du kunde, så kontakt os. Er du medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat, og vil gøre brug af dine rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata, så kontakt os.

3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, så kontakt os her, hvis du er kunde for at få oplysningerne ændret. Kontakt os her, hvis du er medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat.

3.3 Ret til sletning og tilbagekaldelse af samtykke

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at anmode om sletning af dine oplysninger eller at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

3.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3.7 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

4. Handelsbetingelserne for køb af elektroniske gavekort

Handelsbetingelser

Du bedes venligst læse nærværende Handelsbetingelser igennem, før du afgiver din bestilling på køb, da Handelsbetingelserne er gældende for det elektroniske gavekort.

Storcenter Nord gavekort

Storcenter Nord gavekort er et elektronisk gavekort, som du kan bruge i stedet for kontanter. Du anvender gavekortet, som en slags hævekort, dvs. at det er muligt at handle i flere forskellige butikker med det samme kort. Gavekortet har samme anvendelse som kontanter, men har også samme risiko for dig.

Gavekortet kan alene anvendes til betaling hos de butikker, der er tilsluttet Storcenter Nord.

Minimumsbeløb på et gavekort er kr. 100,00 og maksimumsbeløb er kr. 3.000,-

Storcenter Nord gavekort udbydes af:

Centerforeningen Storcenter Nord

Finlandsgade 17

8200 Aarhus N

Tlf. 8739 4220

Cvr.nr. 15533647

e-mail: mail@storcenternord.dk

Kvittering

Når du har gennemført betalingen, modtager du straks en kvittering pr. mail. Vær opmærksom på korrekt indtastning af din e-mail adresse, så din bekræftelse når rigtig frem.

Du er bundet af betalingen, når du klikker på ”Udfør betaling”, og der står ”Betalingen er godkendt” på din skærm.

Du kan til enhver tid printe Handelsbetingelserne ud, som danner grundlag for den aftale du har indgået i forbindelse med køb af gavekortet. De gældende Handelsbetingelser kan til enhver tid findes på www.storcenternord.dk.

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling, er du velkommen til, at kontakte Storcenter Nord, som derefter vil hjælpe dig.

Se oplysninger om fortrydelsesret nedenfor.

Betaling

Du kan anvende de betalingskort, som fremgår af betalingsmodulet.

Din betaling håndteres af Epay (betalingsmodul).

Epay håndterer alle betalinger og al kortdata og lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industri Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udvekslingen af oplysninger mellem os og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer).

Beløbet trækkes på din konto, når betalingen er gennemført eller det fysiske gavekort afsendes.

Leveringsbetingelser – gælder kun f.s.v.a. bestilte gavekort fremsendt pr. post.

Gavekortet sendes førstkommende hverdag efter bestilling og sendes med den valgte forsendelsestype, alm. brev eller quickbrev.

Alle gavekort sendes med Post Nord. Der kan forekomme forsinkelser ved Post Nord, som Storcenter Nord er uden indflydelse på.

Såfremt et gavekort ikke bliver leveret, men bortkommer under forsendelsen, skal underretning herom ske til Storcenter Nord, tlf. 8739 4220, e-mail mail@storcenternord.dk. I sådanne tilfælde vil der blive fremsendt et nyt gavekort, forudsat at det bortkomne kort ikke er blevet aktiveret, da det ellers anses for at være modtaget.

Der pålægges forsendelsesomkostninger på alle ordrer uanset mængde, størrelse og forskellige leveringstider. Forsendelsesomkostningernes størrelse er afhængig af den samlede vægt.

Priser og moms:

Alle viste priser er i danske kroner og inkl. moms.

Gyldighedsperiode

Gavekortet/beviset er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato.

Indehavere af elektroniske penge kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi ved at kontakte udbyderen, jf. kontaktinformationen.

Der opkræves gebyr i forbindelse med indløsning, hvis indløsningen sker inden de elektroniske penges udløb. Gebyret udgør pt. kr. 25,00.

Saldo

Saldo på gavekortet kan ses på www.storcenternord.dk

Reklamation

I henhold til den danske købelov har du 2 års reklamationsret på dit køb. Reklamationsretten gælder fra den dag du gennemfører betalingen eller fysisk modtager forsendelsen.

Fejllevering eller defekt forsendelse: Skulle du mod forventning modtage et forkert eller defekt gavekort, bedes du hurtigst muligt pr. mail orientere om hvori fejlen/defekten består.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret/returret fra den dag du modtager gavekortet. Fortryder du dit køb, skal du for egen regning kontakte/sende gavekortet tilbage til følgende adresse: Centerforeningen Storcenter Nord, Finlandsgade 17, 8200 Aarhus, senest den 14. dag efter modtagelsen.

Når du sender gavekortet retur, skal det være i samme stand, som da du modtog det. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du inden for 30 dage få den fulde købesum tilbage efter vi har modtaget din henvendelse/forsendelse retur og haft lejlighed til at undersøge den. Pengene vil blive indsat på din konto. Reg. og konto nr. bedes derfor oplyst i mailen/forsendelsen.

Persondatapolitik

Den gældende persondatapolitik kan til enhver tid findes på hjemmesiden www.sparxpres.dk.

Aktivering af gavekortet

Gavekortet/beviset er aktivt og klar til brug ved gennemførsel af betaling.

Anvendelse af gavekortet

Dit Storcenter Nord gavekort er det samme som kontante penge, og du anvender gavekortet i stedet for at anvende kontanter i de tilknyttede butikker i Storcenter Nord.

Gavekortet anvendes med pinkode og kan dermed anvendes på samme måde som et almindeligt betalingskort. Gavekortet er således et ikke personligt ihændehaverbevis.

Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet eller det bliver stjålet.

Du accepterer derfor, at bære risikoen for misbrug af gavekortet og dermed risikoen for det tab, du kan lide, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse. Der samme er selvfølgelig gældende for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det.

Har du problemer med gavekortet/beviset eller ønsker du at klage, bedes du henvende dig til:

Storcenter Nord

Finlandsgade 17

8200 Aarhus N

Tlf. 8739 4220

e-mail: mail@storcenternord.dk

Du er også berettiget til at klage direkte til konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller via e-mail cfk@kfst.sk.

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@sparxpres.dk.

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet, skal du henvende dig til den butik, hvor du har købt varen.

Hvem står bag kortet

Elektroniske gavekort via Storcenter Nord administreres af SPARXPRES, som er en afdeling af Spar Nord Bank A/S.

Lovvalg og værneting

Ethvert køb af gavekort er underlagt dansk ret. Enhver tvist om gavekortet, der involverer udbyderen skal indbringes ved en byret i Danmark med mindre præceptiv lovgivning bestemmer andet.

Ikrafttræden

Disse Handelsbetingelser gælder fra og med den 27.05 2019.